آیین نامه ی بهداشت محیط

آیین نامه ی بهداشت محیط

ماده ی ۱ :

الف.

بهداشت محیط: بهداشت عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می گذارند.

ب.

آب آشامیدنی: آب آشامیدنی، آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا درازمدت در انسان ایجاد نکند.

پ.

آلودگی آب آشامیدنی: آلودگی آب آشامیدنی عبارت است از تغییر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب به گونه ای که آن را برای مصرف انسان زیان آور سازد.

ت.

کنترل بهداشتی: منظور از کنترل بهداشتی، بازدید و بررسی وضعیت بهداشتی مراکز مشمول این آیین نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محیطی می باشد.

ث.

مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی: مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی، مراکزی هستند که با استفاده از پرتوهای یونساز، زیرنظر مسؤولین متخصص مربوط، به تشخیص یا درمان بیماریها پرداخته و شامل مراکز رادیولوژی، رادیوتراپی و رادیوایزوتوپ می باشد.

ج.

اماکن عمومی: اماکن عمومی عبارت است از اماکن متبرکه و زیارتگاهها، زائرسراها، هتلها، متلها، مسافرخانه ها، پانسیونها، آسایشگاههای سالمندان، آرایشگاهها، حمامها، حمامهای سونا، استخرهای شنا، سینماها، پارکها، مراکز تفریحهای سالم، باشگاههای ورزشی، ترمینالها، وسایل حمل و نقل عمومی و مسافرتی، توالتهای عمومی، گورستانها و مانند این موارد.

چ.

مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی: مراکز تهیه، توزیع، ‌نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی عبارت است از کلیه کارخانه ها، کارگاهها، سردخانه ها، اماکن و مغازه هایی که به گونه ای نسبت به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی اقدام می نمایند.

ح.

مراکز بهداشتی- درمانی: مراکز بهداشتی- درمانی عبارت است از بیمارستانها، زایشگاهها، درمانگاهها، مطبها، آزمایشگاههای تشخیص طبی، بخشهای تزریقات و پانسمان، آسایشگاههای معلولین، طب هسته ای، فیزیوتراپیها، رادیولوژیستها و مانند اینها

خ.

مراکز آموزشی و تربیتی: مراکز آموزشی و تربیتی عبارت است از مدارس، آموزشگاههای تحصیلی، حوزه های علمیه، دانشکده ها، هنرستانها، خوابگاههای مراکز آموزشی، پرورشگاهها، مراکز تربیتی شبانه روزی، ندامتگاهها و مهدهای کودک.

 

ماده ی ۲ :

هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود. ممنوع می باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می باشد، راساً اقدام قانونی معمول و در سایر موارد موضوع را به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامهای قانونی، فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 

ماده ی ۳ :

آلوده کردن آب آشامیدنی عمومی ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم مکلف است کیفیت آب آشامیدنی عمومی از نقطه آبگیری تا مصرف را از نظر بهداشتی تحت نظارت مستمر قرار دهد.

 

تبصره ی ۱ :

وظایف و اختیارهای سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری و جلوگیری از آلودگی منابع آب، موضوع ماده(۴۶) قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های اجرایی آن همچنان قابل اجراست.

تبصره ی ۲ :

سازمانها و مؤسسه های دولتی و خصوصی تأمین کننده آب آشامیدنی عمومی موظف به رعایت همه ضوابط و معیارهای بهداشتی اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده، باید همه اطلاعات لازم برای بررسی مورد یا موارد و تسهیلات بازدید از تأسیسات را در اختیار وزارت قرار دهند.

تبصره ی ۳ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کنترل آب آشامیدنی عمومی در مراحل مختلف توزیع؛ آزمایشگاههای مراکز بهداشت استان و شهرستان و مراکز بهداشتی- درمانی را برای ارائه خدمات در این زمینه تجهیز می نماید

ماده ی ۴ :

به منظور جلوگیری از روند رو به رشد آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی- اعم از چاهها، رودخانه ها، قناتها، چشمه ها و آب مصرفی شهر و روستا- کمیته ای با نام کمیته حفاظت از منابع آب آشامیدنی زیر نظر استاندار با عضویت مدیران و رؤسای اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان آب منطقه ای استان، جهادسازندگی استان، ‌برنامه و بودجه استان و شرکت آب و فاضلاب استان تشکیل می شود تا موارد زیر را بررسی و اقدام نماید:

۱-

اتخاذ تصمیم راجع به خارج نمودن بعضی از منابع تأمین آب آشامیدنی از سرویس که براساس گزارش اداره کل بهداشت محیط، آلوده شده اند- اعم از چاهها، چشمه ها و قناتها

۲-

اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از منابع آب آشامیدنی موجود براساس دستورالعملهایی که توسط دستگاههای ذی ربط پیشنهاد می شود و به تصویب کمیته می رسد

۳-

اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ حریم مناطقی که در آینده برای تأمین آب شهرها از طریق دستگاههای ذی ربط پیشنهاد می شود.

۴-

اتخاذ تصمیم در رابطه با بحرانهای ناشی از آلودگی منابع آب و چکونگی مقابله با آنها.

تبصره:

در ابتدا، اداره کل بهداشت محیط موظف است نواقصی را که موجب آلودگی منابع آب می گردد به دستگاه ذی ربط اعلام کند تا راساً نسبت به رفع آن اقدام نماید. درصورتی که امکانات دستگاهها برای رفع نواقص کفایت ننماید، مراتب در کمیته یاد شده مطرح خواهد شد.

 

ماده ی ۵ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ بهداشت عمومی مکلف است بررسیهای لازم را در مورد تأثیرهای هوای استنشاقی و سایر مواد مؤثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصیه های ضروری به مراجع ذی ربط اقدام نماید.

 

ماده ی ۶ :

مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی موظف به همکاری و ارائه آمار و اطلاعات و فراهم نمودن تسهیلات به منظور بررسی دزیمتری و بهسازی جهت انجام وظیفه کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند. با متخلفان برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات)‌ رفتار خواهد شد.

 

ماده ی ۷:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی- درمانی، آموزشی و تربیتی، اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید.

 

ماده ی ۸ :

مراجع صادرکننده پروانه کسب مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و اماکن عمومی موظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود، مقررات و توصیه های اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز در این زمینه رعایت نموده و قبل از صدور «پروانة کسب» نظریه بهداشتی از این وزارتخانه کسب نمایند.

 

ماده ی ۹ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر وظیفه قانونی مبارزه با ناقلان بیماریها، عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بندپایان، جوندگان و حیوانهای ناقل بیماریها نیز می باشد. مراجع ذی ربط، ملزم به رعایت دستورالعملهای بهداشت محیطی این وزارتخانه در این موارد هستند.

 

ماده ی ۱۰ :

به منظور پیشگیری از شیوع بیماریهای منتقل شده به وسیله بندپایان و حیوانهای ناقل بیماری، همچنین جلوگیری از آلودگی محیط به سموم و مواد شیمیایی، درصورت امکان روشهای مبارزه از طریق بهسازی محیط ارجح بوده و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف به بهسازی کانونهای جلب و تکثیر بندپایان و حیوانهای ناقل برابر توصیه ها و دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند.

تبصره:

شهرداریها مکلفند در تنظیم روشهای جمع آوری، حمل و دفع زباله شهر و سایر خدمات شهری، دستورالعملها و توصیه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذی ربط را رعایت نمایند.

ماده ی ۱۱ :

صدور مجوز ورود و ترخیص و کنترل بهداشتی هر نوع دام و فرآورده های خام دامی با توجه به نص مواد (۲،۳،۴،۷،۸) قانون سازمان دامپزشکی کشور- مصوب ۱۳۵۰- که موخر بر قانون مواد خوردنی و بهداشتی است علی الاطلاق و در تمام مراحل اعم از تولید، توزیع و عرضه از لحاظ پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام برعهده سازمان دامپزشکی می باشد.

طبیعی است چنانچه عرضه فرآورده های خام دامی موجب بیماریهای مختص انسان شود، همچنین مواردی که در فرآورده های خام دامی تغییراتی داده شود که مواد حاصل شده، فرآورده خام دامی تلقی نگردد، مسوولیت کنترل بهداشتی برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مطابق قانون مواد خوردنی و بهداشتی- مصوب ۱۳۴۶- و اصلاحات آن انجام خواهد شد.

ماده ی ۱۲ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت، در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری، حمل و دفع بهداشتی زباله، دفع بهداشتی مدفوع و کود حیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته، همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع‌ آوری و دفع بهداشتی فاضلابها، کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید

توصیه هایی در مورد خرید مواد غذایی

مواد غذایی خود را از فروشگاههای معتبر و دارای پروانه کسب تهیه نمائید

در زمان خرید به تاریخ تولید و تاریخ انقضای ماده غذایی توجه نمائید

مواد غذایی باید دارای پروانه تولید و پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت باشد

مواد غذایی باید دارای علامت استاندارد باشد

به شرایط نگهداری مواد غذایی به خصوص مواد لبنی توجه نمائید

به ترکیبات موجود در مواد غذایی توجه نمائید

مشخصات شرکت سازنده مواد غذایی بر روی بسته بندی آن درج شده باشد

حتی المقدور شیر و لبنیات را به صورت پاستوریزه تهیه و استفاده نمائید

مواد غذایی وارداتی (خارجی) باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت و برچسب فارسی باشد

در موقع خرید مواد غذایی به شرایط بهداشتی مغازه و فروشنده به خصوص کارت بهداشتی وی توجه نمائید


برچسب ها: , , , , , , , , , ,

گروهها : مقالات تخصصی

چالش‌های عمومی بهداشت محیط

چالش‌های عمومی بهداشت محیط

چالش‌های عمومی در بهداشت محیط را می‌توان به شش گروه اصلی زیر طبقه بندی کرد.

۱- علوم عمومی

۱)      آگاهی از شیمی معدنی و آلی

۲)      آگاهی از زیست شناسی عمومی

۳)      آگاهی از میکروب شناسی عمومی

۴)      آگاهی از حساب، جبر، مثلثات و آمار پایه

۵)      آگاهی از فیزیک ( مکانیک و سیّالات)

۶)      آگاهی از اصول اپیدمیولوژی

ارتباطات و آموزش

۱)      آگاهی از ارتباطات مختلف اعم از شفاهی و نوشتاری

۲)      آگاهی از چگونگی کار با مردم

۳)      آگاهی از چگونگی استفاده از وسایل کمک آموزشی

۴)      آگاهی از فنون پویایی گروه و کار گروهی

۵)      آگاهی از روش‌های گفتگو

۶)      آگاهی از اصول تدریس و یادگیری

۷)      درک نیازهای اطلاعاتی جامعه و ارتباط مناسب با رسانه های خبری

۸)      درک چگونگی ایجاد ارتباط و انگیزش در سازمانهای اجتماعی

۹)      آگاهی از کاربری پایگاه های اطلاعاتی

برنامه ریزی و مدیریت

۱)      آگاهی از فنون مورد نیاز در تهیه برنامه اجرایی در هر یک از شاخه های فعالیت بهداشت محیط

۲)      آگاهی از پردازش اطلاعات و کاربری آن‌ها

۳)      آگاهی از فنون و روش شناسی‌های مورد استفاده در تعیین و تدوین تقدم‌ها

۴)      توانایی طراحی تحقیق و انجام آن

۵)      توانایی استفاده از روش‌های ارزیابی جهت تعیین دامنه مشکلات زیست محیطی

۶)      توانایی تفسیر یافته های تحقیق

۷)      توانایی تعیین قابلیت پذیرش و انجام اقدامات قانونی

مهارت‌های فنی عمومی

۱)      آگاهی کافی از اصول یادگیری و آموزش و داشتن مهارت‌های لازم در آموزش، سنجش، ارزیابی و استفاده از عوامل کمکی در بخش‌های مختلف بهداشت محیط

۲)      آگاهی از فنون بررسی جهت شناسایی مشکلات بهداشت محیط

۳)      آگاهی از روش‌های نمونه برداری مربوط به آب، هوا، مواد غذایی، مواد شیمیایی خطرناک و غیره

۴)      توانایی گردآوری داده ها از طریق نمونه برداری، تکمیل پرسشنامه های تحقیقاتی و تفسیر نتایج نمونه های آزمایش شده بر اساس روش شناسی مشخص در طی پژوهش

۵)      توانایی استفاده از وسایل و روش‌های دستگاهی در سنجش پارامترهای زیست محیطی

مهارتهای ستادی و نظارتی

۱)      آگاهی از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های زیست محیطی و بهداشت عمومی و کاربری آن‌ها

۲)      آگاهی از روش‌های نظارتی مورد استفاده در برنامه های بهداشت محیط

۳)      آگاهی از روش‌های ستادی مورد استفاده در برنامه های مدیریت بهداشت محیط

۴)      درک اهمیت و کاربرد قوانین زیست محیطی و بهداشت عمومی موجود

۵)      درک رویکرد سیستم‌ها در تجزیه و تحلیل مشکلات بهداشت محیط

۶)      درک نقش اساسی پیگیری مستمر در رفع کامل مشکلات مربوط به کنترل محیط

۷)      درک ارتباط بین نهادهای بهداشتی، سایر سازمان‌های عمومی، ارگان‌های داوطلب، موسسات اداری و صنعت

۸)      درک اصول بنیادی اقتصاد و چگونگی ارتباط آن با مشکلات بهداشت محیط و نیز توان اقتصادی در خصوص برنامه های موفق بهداشت محیط

۹)      درک مشکلات کلی بهداشت محیط و تقدم‌های بهداشتی

۱۰)  آگاهی از روش‌های مدیریت خطر

نگرش حرفه ای

۱)      تمایل به همکاری با مردم و کاربرد علوم بنیادی بهداشت محیط در حل مشکلات بهداشت محیط

۲)      حس تعهد در تامین مقررات و قوانین و انجام وظایف محوله در قالب حرفه ای

۳)      ایجاد فضای همکاری در برخورد با دریافت کنندگان خدمات در زمینه بهداشت محیط

۴)      احترام در ارتباط‌های  مردمی یا سایر کارکنان

۵)      پذیرش انتقادهای سازنده از سوی کارمندان، همکاران و مردم

۶)      کنترل احساسات و ارائه رفتار بالنده در بروز تنشها

۷)      تمایل به حفظ اصول بهداشت عمومی


برچسب ها: , , , , , , ,

گروهها : مقالات تخصصی

آئین نامه بهداشت محیط

World in a Dewdrop

آئین نامه بهداشت محیط

ماده ۱ :

الف. بهداشت محیط: بهداشت عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می گذارند.

ب. آب آشامیدنی: آب آشامیدنی، آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا درازمدت در انسان ایجاد نکند.

پ. آلودگی آب آشامیدنی: آلودگی آب آشامیدنی عبارت است از تغییر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب به گونه ای که آن را برای مصرف انسان زیان آور سازد.

ت. کنترل بهداشتی: منظور از کنترل بهداشتی، بازدید و بررسی وضعیت بهداشتی مراکز مشمول این آیین نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محیطی می باشد.

ث. مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی: مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی، مراکزی هستند که با استفاده از پرتوهای یونساز، زیرنظر مسؤولین متخصص مربوط، به تشخیص یا درمان بیماریها پرداخته و شامل مراکز رادیولوژی، رادیوتراپی و رادیوایزوتوپ می باشد.

ج. اماکن عمومی: اماکن عمومی عبارت است از اماکن متبرکه و زیارتگاهها، زائرسراها، هتلها، متلها، مسافرخانه ها، پانسیون ها، آسایشگاه های سالمندان، آرایشگاه ها، حمام ها، حمام های سونا، استخرهای شنا، سینماها، پارک ها، مراکز تفریحهای سالم، باشگاه های ورزشی، ترمینال ها، وسایل حمل و نقل عمومی و مسافرتی، توالتهای عمومی، گورستان ها و مانند این موارد.

چ. مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی: مراکز تهیه، توزیع، ‌نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی عبارت است از کلیه کارخانه ها، کارگاه ها، سردخانه ها، اماکن و مغازه هایی که به گونه ای نسبت به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی اقدام می نمایند.

ح. مراکز بهداشتی- درمانی: مراکز بهداشتی- درمانی عبارت است از بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاه ها، مطب ها، آزمایشگاه های تشخیص طبی، بخشهای تزریقات و پانسمان، آسایشگاه های معلولین، طب هسته ای، فیزیوتراپی ها، رادیولوژیست ها و مانند اینها.

خ. مراکز آموزشی و تربیتی: مراکز آموزشی و تربیتی عبارت است از مدارس، آموزشگاههای تحصیلی، حوزه های علمیه، دانشکده ها، هنرستان ها، خوابگاه های مراکز آموزشی، پرورشگاه ها، مراکز تربیتی شبانه روزی، ندامتگاه ها و مهدهای کودک.

ماده ۲ :

هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع می باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می باشد، راساً اقدام قانونی معمول و در سایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدام های قانونی، فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 ماده ۳ :

آلوده کردن آب آشامیدنی عمومی ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم مکلف است کیفیت آب آشامیدنی عمومی از نقطه آبگیری تا مصرف را از نظر بهداشتی تحت نظارت مستمر قرار دهد.

تبصره ۱ :

وظایف و اختیارهای سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری و جلوگیری از آلودگی منابع آب، موضوع ماده(۴۶) قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های اجرایی آن همچنان قابل اجراست.

تبصره ۲ :

سازمانها و مؤسسه های دولتی و خصوصی تأمین کننده آب آشامیدنی عمومی موظف به رعایت همه ضوابط و معیارهای بهداشتی اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و باید همه اطلاعات لازم برای بررسی مورد یا موارد و تسهیلات بازدید از تأسیسات را در اختیار وزارت قرار دهند.

تبصره ۳ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کنترل آب آشامیدنی عمومی در مراحل مختلف توزیع؛ آزمایشگاههای مراکز بهداشت استان و شهرستان و مراکز بهداشتی- درمانی را برای ارائه خدمات در این زمینه تجهیز می نماید

ماده ۴ :

به منظور جلوگیری از روند رو به رشد آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی- اعم از چاهها، رودخانه ها، قناتها، چشمه ها و آب مصرفی شهر و روستاکمیته ای با نام کمیته حفاظت از منابع آب آشامیدنی زیر نظر استاندار با عضویت مدیران و رؤسای اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان آب منطقه ای استان، جهادسازندگی استان، ‌برنامه و بودجه استان و شرکت آب و فاضلاب استان تشکیل می شود تا موارد زیر را بررسی و اقدام نماید:

۱-اتخاذ تصمیم راجع به خارج نمودن بعضی از منابع تأمین آب آشامیدنی از سرویس که براساس گزارش اداره کل بهداشت محیط، آلوده شده اند اعم از چاهها، چشمه ها و قناتها

۲-اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از منابع آب آشامیدنی موجود براساس دستورالعملهایی که توسط دستگاههای ذی ربط پیشنهاد می شود و به تصویب کمیته می رسد

۳-اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ حریم مناطقی که در آینده برای تأمین آب شهرها از طریق دستگاههای ذیربط پیشنهاد می شود.

۴-اتخاذ تصمیم در رابطه با بحرانهای ناشی از آلودگی منابع آب و چکونگی مقابله با آنها.

تبصره:

در ابتدا، اداره کل بهداشت محیط موظف است نواقصی را که موجب آلودگی منابع آب می گردد به دستگاه ذیربط اعلام کند تا راساً نسبت به رفع آن اقدام نماید. درصورتی که امکانات دستگاهها برای رفع نواقص کفایت ننماید، مراتب در کمیته یاد شده مطرح خواهد شد.

 ماده ۵ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ بهداشت عمومی مکلف است بررسیهای لازم را در مورد تأثیرهای هوای استنشاقی و سایر مواد مؤثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصیه های ضروری به مراجع ذیربط اقدام نماید.

 ماده ۶ :

مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی موظف به همکاری و ارائه آمار و اطلاعات و فراهم نمودن تسهیلات به منظور بررسی دزیمتری و بهسازی جهت انجام وظیفه کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند. با متخلفان برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات)‌ رفتار خواهد شد.

 ماده ۷:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی- درمانی، آموزشی و تربیتی، اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید.

 ماده ۸ :

مراجع صادرکننده پروانه کسب مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و اماکن عمومی موظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود، مقررات و توصیه های اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز در این زمینه رعایت نموده و قبل از صدور «پروانة کسب» نظریه بهداشتی از این وزارتخانه کسب نمایند.

 ماده ۹ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر وظیفه قانونی مبارزه با ناقلان بیماریها، عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بندپایان، جوندگان و حیوانهای ناقل بیماریها نیز می باشد. مراجع ذیربط، ملزم به رعایت دستورالعملهای بهداشت محیطی این وزارتخانه در این موارد هستند.

 ماده ۱۰ :

به منظور پیشگیری از شیوع بیماریهای منتقل شده به وسیله بندپایان و حیوانهای ناقل بیماری، همچنین جلوگیری از آلودگی محیط به سموم و مواد شیمیایی، درصورت امکان روشهای مبارزه از طریق بهسازی محیط ارجح بوده و دستگاههای اجرایی ذیربط موظف به بهسازی کانونهای جلب و تکثیر بندپایان و حیوانهای ناقل برابر توصیه ها و دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند.

تبصره:

شهرداری ها مکلفند در تنظیم روشهای جمع آوری، حمل و دفع زباله شهر و سایر خدمات شهری، دستورالعملها و توصیه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیربط را رعایت نمایند.

ماده ۱۱ :

صدور مجوز ورود و ترخیص و کنترل بهداشتی هر نوع دام و فرآورده های خام دامی با توجه به نص مواد (۲،۳،۴،۷،۸) قانون سازمان دامپزشکی کشور- مصوب ۱۳۵۰- که موخر بر قانون مواد خوردنی و بهداشتی است علی الاطلاق و در تمام مراحل اعم از تولید، توزیع و عرضه از لحاظ پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام برعهده سازمان دامپزشکی می باشد.

طبیعی است چنانچه عرضه فرآورده های خام دامی موجب بیماریهای مختص انسان شود، همچنین مواردی که در فرآورده های خام دامی تغییراتی داده شود که مواد حاصل شده، فرآورده خام دامی تلقی نگردد، مسوولیت کنترل بهداشتی برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مطابق قانون مواد خوردنی و بهداشتی- مصوب ۱۳۴۶- و اصلاحات آن انجام خواهد شد.

ماده ۱۲ :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت، در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری، حمل و دفع بهداشتی زباله، دفع بهداشتی مدفوع و کود حیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته، همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع‌ آوری و دفع بهداشتی فاضلابها، کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید.

 

توصیه هایی در مورد خرید مواد غذایی

مواد غذایی خود را از فروشگاههای معتبر و دارای پروانه کسب تهیه نمائید.

در زمان خرید به تاریخ تولید و تاریخ انقضای ماده غذایی توجه نمائید.

مواد غذایی باید دارای پروانه تولید و پروانه بهره برداری ازوزارت بهداشت باشد.

مواد غذایی باید دارای علامت استاندارد باشد.

به شرایط نگهداری مواد غذایی به خصوص مواد لبنی توجه نمائید.

به ترکیبات موجود در مواد غذایی توجه نمائید.

مشخصات شرکت سازنده مواد غذایی بر روی بسته بندی آن درج شده باشد.

حتی المقدور شیر و لبنیات را به صورت پاستوریزه تهیه و استفاده نمائید.

مواد غذایی وارداتی (خارجی) باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت و برچسب فارسی باشد.

در موقع خرید مواد غذایی به شرایط بهداشتی مغازه و فروشنده به خصوص کارت بهداشتی وی توجه نمائید.


برچسب ها: , , , ,

گروهها : مقالات تخصصی

محصولات جدید